Kosten en erelonen

Het Advocatenkantoor Geukens-Jennen-Wouters-Gielis staat van bij het eerste contact met de cliënt garant voor een open en transparant beleid inzake aan te rekenen tarieven van kosten en erelonen.  Er wordt steeds gewerkt aan tarieven die marktconform en eerlijk zijn. De dossierbeheerder licht de cliënt van bij de aanvang in wat mag verwacht worden. Desgevallend worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst, die gebaseerd is op het modelcontract opgesteld door de Orde van Vlaamse Balies (de zgn.’OVB’).

Wij maken een onderscheid tussen erelonen, administratieve kosten en kosten aan derden.

Het ereloon is de vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat. Doorgaans is het afhankelijk van omstandigheden die moeilijk of niet kunnen worden voorzien bij de aanvang van de zaak. Zo gebeurt het dat gedurende een procedure meerdere partijen kunnen tussenkomen, waardoor de argumentatie ook ten aanzien van hen dient gevoerd te worden. Een precieze prijsbepaling bij aanvang van het dossier is niet eenvoudig. Wel proberen wij de cliënt op basis van onze ervaring in aanverwante zaken een raming of een te verwachten kostprijs mede te delen, evenwel onder alle voorbehoud. Er worden heldere afspraken gemaakt omtrent de wijze waarop de advocaat zijn erelonen berekent.

Er kunnen vier berekeningsmethodes toegepast worden :

  • een vergoeding per tijdseenheid: het betreft een uurtarief dat wordt vastgelegd in functie van de aard en het belang van de zaak, de complexiteit van de zaak, de ervaring en de onderlegdheid van de behandelende advocaat in de te behandelen materie, het dringend karakter en het bekomen resultaat.
  • een forfaitaire methode: voor bepaalde prestaties kan het ereloon bestaan uit een afgesproken bedrag. Deze methode is mogelijk voor een opdracht die weinig wisselvalligheden kent (bv. een advies, het opstellen van een gebruikelijke overeenkomst). Dit bijzonder tarief kan ook worden gehanteerd voor incasso-opdrachten. Voor dergelijke invorderingsopdrachten werken wij voor elke cliënt, in functie van de hoeveelheid dossiers, een systeem op maat uit om de invordering van zijn onbetwiste facturen op efficiënte en kostenbeperkende wijze te laten verlopen.
  • een percentsgewijze methode: de erelonen komen overeen met een percentage van de financiële waarde van het geschil, rekening houdend met een degressieve schaal.
  • een abonnementmethode: bij dergelijke methode wordt maandelijks een bepaald bedrag gefactureerd waarvoor een af te spreken juridisch dienstenpakket wordt aangeboden.

De administratieve kosten omvatten voornamelijk de toerekenbare secretariaatskosten zoals aanleg en bewaring na sluiting van het dossier, dactylografie, fax, telefoon, print- en kopiekosten, verzendingskosten. Deze kosten worden in concreto opgenomen in een gedetailleerde kostenstaat.

Kosten aan derden zijn de uitgaven aan griffies, registratie- en hypotheekkantoren, gerechtsdeurwaarders, gemeentediensten, vertalers, accountants/revisoren en deskundigen. In bepaalde gevallen zijn deze terug te vorderen van de verliezende partij.

Bij het begin van een zaak wordt een voorschot (een zgn.’provisie’) gevraagd. Het bedrag ervan is afhankelijk van de waarde van de vordering, de hoogdringendheid, de moeilijkheidsgraad van het dossier en de te verwachten tussenkomsten.

Op regelmatige tijdstippen worden tussentijdse kosten-en ereloonstaten meegedeeld. Bij het afsluiten van de zaak wordt een eindafrekening opgesteld, uiteraard rekening houdend met de reeds betaalde voorschotten.